IPPA010054作品番号

IPPA010054作品番号

每服一钱,童尿、米醋各半,和服见效。一切目疾,同雄黄丸服。

故触类而长之,莫不有自然之理也。急黄便结,生捣,水绞汁服,当鼻中出水及下诸物,则愈。

味之浓者则泄,咸、苦、酸、寒是也。比轮钱二十枚,水五升,煮三升,分三服。

【主治】水服,主惊悸癫邪,安神定魄强志。在火中尚赤时,令童男、童女以水灌之,铜自分为两段,凸起者牡也,凹下者牝也。

脾胃不和,冷气客之为胀满,同陈皮丸服。故地产养形,形不足者温之以气;天产养精,精不足者补之以味。

弩牙速产,以机发而不括也;杵糠下噎,以杵筑下也,所谓因其用而为使者如此。消宿血,治吐血咯血。

Leave a Reply